Regulamin zakupów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MXM.PL

           SPIS TREŚCI:

1.DEFINICJE.................................................................................................. 1

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE................................................................. 2

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA.. 4

4.DOSTAWA................................................................................................. 5

5.CENA I PŁATNOŚCI................................................................................. 7

6.NEWSLETTER ORAZ KONTO................................................................ 8

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO........................................ 10

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY................................................................. 13

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW...... 14

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH................................................. 16

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE........................................................... 17

1.DEFINICJE

 

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.mxm.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: MAXIMA EWA DANIŁOWICZ, ul. Jagiellońska 34, 70-382 Szczecin, NIP: 8511231733, REGON: 810967092, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
 7. Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.
 9. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, Newsletter oraz Konto.
 10. Konto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
 11. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 12. Towary – towary sprzedawane w Sklepie: odzież damska.
 13. Cennik Dostawy – cennik usług dostawy Towarów opublikowany pod adresem https://www.mxm.pl/koszt-dostawy;
 14. Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://www.mxm.pl/polityka-prywatnosci;
 15. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies.

 

 

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną    (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2. Regulamin określa w szczególności:
            a)rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
            b)warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
            c)warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
            d)tryb postępowania reklamacyjnego;

 

 

 

 

§ 2


1. Aby korzystać z Usług, Kupujący musi zaakceptować Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

 

 

 

§ 3

 

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 

 

 

§ 4


1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony    Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

 5. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez sprzedającego mogą skorzystać użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.

6.Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak sprzedający zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.

7.Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez kupującego działalności gospodarczej.

8.Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.

                                                                       

§ 5

 

 Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – pod numerami: 91 462 40 05 oraz +48 605 263 675, e-mailem – mxm@mxm.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

 

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA
 

§ 6

1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić.
3. W celu zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
4. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.
5. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
6. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.
7. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). Jest to moment zawarcia Umowy.
8. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.
9. W przypadku wątpliwości co do poprawności podanych przez Kupującego danych, Sprzedający może dokonać ich weryfikacji kontaktując się telefonicznie z Kupującym.

 

§ 7


1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 3, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

 

§ 8

Zamówienia można składać również :
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mxm@mxm.pl;
b) drogą telefoniczną pod numerami: 91 462 40 05 oraz +48 605 263 675 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej);

 

 

4.DOSTAWA
 

§ 9

1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. Standardowo dostawa Towarów realizowana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.
4. Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.

 

§ 10


1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

 

§ 11


1. Możliwe opcje dostawy Towarów są prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Wybór opcji należy do Kupującego.
2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.

 

5.CENA I PŁATNOŚCI
 

§ 12

1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Koszt dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 20,00 zł brutto. Przy zamówieniach Towarów o wartości powyżej 200,00 zł dostawa jest realizowana bezpłatnie.
4. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.

 

§ 13

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką wedle swojego wyboru paragon, rachunek lub fakturę.

 

§ 14

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki;
b) przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego o nr: 81 1750 0012 0000 0000 2004 3016;
c) za pomocą systemu PayU;

 

6.NEWSLETTER ORAZ  KONTO
 

§ 15

1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Użytkownik może zarejestrować się w bazie Newslettera podając swój adres e-mail.
4. Kupujący, który zarejestrował się w bazie Newslettera, otrzymuje od Sprzedającego jednorazowy rabat w wysokości 10% na wszystkie nieprzecenione Towary.
5. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
6. Użytkownik korzystający z Usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.
7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Newslettera w sposób wskazany w § 24 ust. 4. Subskrypcję można także anulować informując o tym Sprzedającego w dowolny sposób. Jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.
8. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 

§ 16

1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Zarejestruj się”.
5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie adresu e-mail oraz hasła do Konta.
6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
7. Konto zostaje założone w momencie zatwierdzenia wprowadzonych danych przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Jest to moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konta. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie założenia Konta.
8. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
9. Założenie Konta jest bezpłatne.
10. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez odstąpienie od Umowy o świadczenie usługi Konta w sposób, o którym mowa w § 24 ust. 4, lub poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta na stronach Sklepu. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
 

§ 17

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 

§ 18


1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
    a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
    b) żądać wymiany Towaru na nowy;
    c) żądać obniżenia ceny;
    d) odstąpić od Umowy;
2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

§ 19


1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz pod numerem telefonu, o których mowa w § 8, a także osobiście w każdym z salonów Maxima.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.
 

§ 20

1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
  b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.
 

§ 21

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

 

§ 22

W przypadku niewykonania Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający obowiązany jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

 

§ 23

Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

§ 24

1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

      a) umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
      c) umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
      d) umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
      e) umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
       f) umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


3. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.
5. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Formularz zwrotu towaru.
6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.
7. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

 

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW
 

§ 25

Przepisy § 26, § 27, § 28 i § 29, § 30 oraz § 31 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się tylko i wyłącznie do Kupujących niebędących Konsumentami.

 

§ 26

1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.

 

§ 27

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 28

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

 

§ 29


Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

§ 30

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§ 31

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

 

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

§ 32

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący  dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są  przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej "RODO").
3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

 

§ 33


1. Sklep posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§ 34

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.
3. Wszelkie treści zamieszczone za stronach Sklepu, w szczególności zaś zdjęcia oraz opisy Towarów, stanowią własność Sprzedającego i nie mogą być kopiowane oraz w inny sposób wykorzystywane bez jego wyraźnej zgody.

 

§ 35


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17-10-2017 roku.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl